Korale, Bursztyny, Perełki – założenia programowe na maj

Tydzień 1 Moja miejscowość, mój region- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu)

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych

- zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski

- poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i dużych miejscowościach

- rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu

- poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania

- rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy przedmiotów

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania

Tydzień 2 Moja ojczyzna

- utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

- poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych

- wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy

- poznawanie ważnych miejsc znajdujących się w Warszawie

- rozwijanie sprawności rachunkowych

- poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta

- poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską

- stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie

- zapoznanie z pojęciem Unia Europejska i jej symbolami

Tydzień 3 Łąka w maju

- wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną

- rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki

- poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników

- rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie

- rozwijanie sprawności rachunkowych, orientacji przestrzennej, umiejętności logicznego myślenia

- wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

Tydzień IV Święto rodziców

- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie informacji na temat ich świąt

- ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza, rozwijanie umiejętności wokalnych

- wzbogacenie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci

- zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych pracach domowych

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami

- uświadamianie konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw

- wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami