Korale, Bursztyny, Perełki – założenia programowe na czerwiec

Tydzień I Dziecięce przyjaźnie

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją; poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie); zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów
świata; dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

Tydzień II Na naszym podwórku

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej  ulicy, rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych); ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów; rozwijanie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie
w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Tydzień III Nadszedł czas wakacji

- obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące). Nasze bezpieczeństwo na co dzień – poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
przestrzeganie odpowiedniego; zachowania się podczas burzy, huraganu; rozwijanie umiejętności: liczenia, dodawania i odejmowania; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.